Algemene voorwaarden

HANWEL

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 10 november 1995 onder nummer 06034296.

 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Hanwel B.V. en haar wederpartij geldende rechtsbetrekkingen uit overeenkomst of uit anderen hoofde. Toepassing van (eventueel) door de wederpartij gehanteerde of ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend gedu­rende een maximale periode van 3 maanden, tenzij het tegendeel on­ dubbelzinnig blijkt. Hanwel B.V. is eerst gebonden nadat een schrifte­lijke orderbevestiging is afgegeven door Hanwel B.V. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet schriftelijk door Hanwel B.V. zijn gemaakt, gedaan of aanvaard, zijn daarmede vervallen. Afspraken gemaakt en/of toezeggingen  door of namens Hanwel B.V. gedaan na de orderbevestiging zijn eerst bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte ge­gevens/informatie blijft het (intellectuele) eigendom van Hanwel B.V. en dient op het eerste verzoek te worden geretourneerd. Indien geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur te­vens als opdrachtbevestiging beschouwd. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uit­sluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de gelijke nakoming van de overeenkomst.

 1. PRIJS

De prijs is gebaseerd op de tijdens het moment van het sluiten van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc. Prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In geval van verhoging van een of ander, welke zich voordoet binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, is Hanwel

B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig  te wijzigen. De wederpartij is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot wijziging van de overeengekomen prijzen blijft bestaan ook al vindt de verhoging plaats ingevolge van reeds ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandighe­den, een en ander met inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften. In samenhang met artikel 2 zijn opgegeven prijzen alleen dan bindend indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In andere gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie.

 1. LEVERING EN LEVERTIJD.

Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf/ma­gazijn. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevesti­gingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, met een periode van minder dan maximaal drie maanden, zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij partijen schriftelijk een fatale leveringstermijn zijn overeengekomen die zij ook als zodanig benoemd hebben. Wanneer de verkochte zaken na het verstrijken van de leveringsdatum niet door de wederpartij zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn reke­ning en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere op­brengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten. Hanwel B.V. is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

 1. OVERMACHT.

In geval van feiten of omstandigheden, al dan niet overmacht opleve­rend, die de nakoming van de verplichtingen van partijen zodanig ver­zwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de onderhavige overeen­ komst niet, of niet onder (nagenoeg) dezelfde voorwaarden zouden hebben gesloten, worden de desbetreffende verplichtingen aan weers­zijden opgeschort. Indien deze situatie langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om, binnen een termijn van drie maanden nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Onder “overmacht” wordt in ieder geval be­grepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen waaronder in­ en uitvoerverboden, contigenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. onze leveranciers, alsmede een tekortkoming – al dan niet toereken­baar – aan de zijde van onze leveranciers waardoor wij onze verplich­tingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

 1. RECLAMES.

Reclames over direct waarneembare gebreken zullen door de weder­partij zo gespecificeerd mogelijk  bij aangetekend schrijven binnen acht dagen na de aflevering danwel na het verrichten van de desbetref­ fende diensten, althans binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij Hanwel B.V. moeten zijn ingediend, bij overschrijding waarvan elke aanspraak ter­ zake jegens Hanwel B.V. zal zijn vervallen. Het indienen van een re­ clame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalings­ verplichtingen.

 1. BETALING.
 • 7.1 Alle betalingen zullen moeten geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk
 • 7.2 Indien de wederpartij niet binnen de termijn van dertig dagen betaalt, is hij vanaf de vervaldag in verzuim en aan Hanwel V. verschuldigd een vertragingsrente van 1,5% per (gedeelte van een) maand, of, in­dien de som van de wettelijke rente plus 3% hoger is dan 1,5% per maand, de wettelijke rente vermeerderd met 3% per maand en wel over het gehele verschuldigde bedrag.
 • 7.3 Door Hanwel V. redelijkerwijs te maken kosten van invordering, waaronder alle kosten van externe deskundigen naast eventueel in rechte vastgestelde kosten zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld volgens het op het moment van invordering geldende Incassotarief van de Neder­landse Orde van Advocaten, met een minimum van 250,-.
 • 7.4 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderings- en/of administratiekosten en worden daarna in minde­ring gebracht op de oudste openstaande
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
 • 8.1 Zolang de wederpartij niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd waartoe hij op grond van de met Hanwel V. aangegane overeenkomst( en) betreffende te leveren zaken of te verrichten werk­zaamheden is gehouden, blijven alle goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Hanwel B.V” totdat aan de desbetreffende betalingsverplichtingen geheel is voldaan. Indien Hanwel B.V. in het kader van voornoemde overeenkomsten ten behoeve van de wederpar­tij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van Hanwel B.V. heeft voldaan. Tevens geldt de voorbe­houden eigendom voor de vorderingen, die Hanwel B.V. tegen de we­derpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens Hanwel B.V”
 • 8.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen behoudens de verkoop in het kader van de normale
 • 8.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Hanwel V. zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vor­deringen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die Hanwel B.V. uit welken hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben.
 • 8.4 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud gele­verde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigen­dom van Hanwel V. te bewaren. De wederpartij is verplicht,  de zaken voor de duur van de voor­behouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzeke­ringen aan Hanwel B.V. op diens eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, zodra Hanwel B.V. te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vordering van Hanwel B.V. op de wederpartij.
 • 8.5 Bij uitblijvende betaling is Hanwel V. zonder enige ingebre­kestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, onverminderd haar eventuele aanspraken op ontbinding, nakoming of (volledige) schade­vergoeding.
 1. RISICO

Ongeacht hetgeen tussen Hanwel B.V. en de wederpartij omtrent kos­ten van vervoer en assurantiën is overeengekomen, blijven de goede­ren voor risico van Hanwel B.V. tot het tijdstip waarop zij in de feite­lijke beschikkingsmacht van de wederpartij of een door deze aange­wezen gemachtigde zijn overgegaan. De wijze van transport, verzen­ding, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de wederpartij zijn verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman be­paald, zonder dat hiervoor enige aansprakelijkheid wordt aanvaard. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

 1. AANSPRAKELIJKHEID.
 • 10.1 Hanwel V. is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van de wederpartij of derde opgekomen in verband met door Hanwel B.V. geleverde goederen of diensten, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, danwel schade ver­oorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objec­ tieve maatstaven geschikt is, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld door directie en/of leidinggevenden van Hanwel B.V. of van personen voor wie Hanwel B.V. verplicht is aansprakelijk­heid te aanvaarden.
 • 10.2 Indien de exoneratieclausule als omschreven in artikel l in enige instantie als onredelijk bezwarend zou worden geoordeeld geldt dat Hanwel B.V. slechts beperkt voor de in het vorige lid genoemde schade aansprakelijk is. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat Hanwel B.V. op grond van de met haar weder­partij gesloten overeenkomst in rekening heeft gebracht c.q. kan bren­gen en uitsluitend voor zover de schade is veroorzaakt door schuld van Hanwel B.V. of van personen voor wie Hanwel B.V. verplicht is aan­sprakelijkheid te aanvaarden.
 • 10.3 Indien ook de in artikel 2 genoemde exoneratieclausule in enige instantie als onredelijk bezwarend zou worden geoordeeld geldt dat de aansprakelijkheid van Hanwel B.V. is beperkt tot de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van Hanwel B.V” Zonodig zal worden medegedeeld tot welk bedrag Hanwel B.V. is verzekerd.
 • 10.4 De hiervoor aangeduide verplichtingen van Hanwel V. gelden slechts wanneer de wederpartij de betreffende tekortkoming, waar­onder begrepen een eventuele onrechtmatige daad, binnen een be­kwame tijd na de ontdekking daarvan aan Hanwel B.V. ter kennis heeft gebracht.
 • 10.5 Iedere aansprakelijkheid wegens tekortkomingen, waaronder begre­pen een eventuele onrechtmatige daad of gebreken, anders dan betrek­king hebbende op de schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaaksbeschadiging is Als voorbeelden worden genoemd: aansprakelijkheid wegens over­schrijding van leveringstermijnen, wegens storing(en) in een produk­tie- of distributieproces of van een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevens­bestanden, schade wegens inbreuk op rechten van intellectuele eigen­dom en alle vormen van zogenoemde gevolgschade.
 • 10.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten behoeve of ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Hanwel V. zich in haar verhouding met de wederpartij bedient.
 • 10.7 De wederpartij vrijwaart Hanwel V. voor alle aanspraken van derden terzake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de wederpartij zou blijven, indien de desbetref­fende derde de wederpartij zou aanspreken.
 1. GARANTIE
  • 11.1 Door Hanwel V. geleverde of beschikbaar gestelde zaken, die anders dan als gevolg van voor rekening van de wederpartij komende oorzaken gebrekkig blijken te zijn, zulks ten bewijze van de wederpar­tij, zullen door Hanwel B.V. kosteloos worden hersteld of vervangen, zulks ter keuze van Hanwel B.V. De kosten van (dé-)montage van een zaak nodig voor de vaststelling van enig gebrek aan door Hanwel B.V. geleverde of beschikbaar gestelde zaken, zijn voor rekening van de afnemer. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor door Hanwel B.V. geleverde diensten.
  • 11.2 Hanwel B.V. wordt eigenaar van de vervangen zaak of onderdelen. Voor zover de gebrekkigheid van de geleverde of beschikbaar gestelde zaak of de geleverde dienst(en) daarin bestaat dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom, kan Hanwel B.V” zulks ter keuze van Hanwel B.V” aan de in dit artikel omschre­ven verplichting voldoen door opheffing van het betreffende bezwaar of door terugname van de betreffende zaak of ongedaanmaking van de betreffende diensten, in de laatste twee gevallen tegen teruggave van hetgeen wegens het beschikbaar stellen daarvan is betaald.
  • 11.3 De in dit artikel bedoelde verplichting geldt slechts wanneer de wederpartij de tekortkoming of het gebrek binnen bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan Hanwel V. deugdelijk ter kennis heeft ge­bracht. Tenzij anders overeengekomen eindigt de garantieverplichting zes maanden na de datum waarop de betreffende zaak is afgeleverd c.q. de betreffende dienst is verricht. Eventuele garantie-aanspraken komen uitsluitend toe aan de contractuele wederpartij van Hanwel B.V. Zij eindigen in ieder geval bij vervreemding van het geleverde door de wederpartij.
  • 11.4 De garantieverplichting van Hanwel B. V. vervalt indien de weder­partij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt aangewend of anderszins op onoordeel­kundige wijze is behandeld of onderhouden.
  • 11.5 Iedere verdere aansprakelijkheid van Hanwel B.V. is, in samenhang met het bepaalde in het voorgaande artikel, uitgesloten. Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Hanwel B.V. geldt als enige en algehele schadevergoeding.
  • 11.6 Indien de wederpartij één of meer verplichtingen op grond van de tussen partijen bestaande overeenkomst niet nakomt, is Hanwel V. gerechtigd de nakoming van haar garantieverplichting of enige andere verplichting uit die overeenkomst op te schorten, tenzij de tekort­koming van de wederpartij zodanig gering is dat een opschorting van de verplichtingen van Hanwel B.V. daardoor niet wordt gerecht­vaardigd.
 2. ONTBINDING.

Indien een van de bij de overeenkomst(en) betrokken partijen komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, surséance van betaling aan­vraagt, tot boedelafstand overgaat of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigen­dom wordt gelegd, heeft de andere partij het recht om de gesloten overeenkomst( en) door enkele schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, danwel de nakoming van de verplichting aan zijn zijde op te schorten, een en ander te zijner keuze. Alle betalings­verplichtingen worden in de hiervoor omschreven situatie dadelijk opeisbaar. De rechten en aanspraken wegens de niet-nakoming van verplichtingen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbe­houden.

 1. GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de gewone rechter in het Arrondissement Almelo, met uitzondering van de geschillen waarvan de Kantonrechter in eerste instantie kennis neemt.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten van Hanwel B.V. is steeds uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betref­fende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

 1. KWALITEITSBORG

Het kwaliteitsborg systeem van Hanwel B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9002. Alle door Hanwel B.V. geleverde handelsgoederen vallen niet onder het werkingsgebied van dit certificaat.

 1. SLOTBEPALING

De overeenkomsten en algemene voorwaarden van Hanwel B.V. beo­gen een redelijke regeling van de rechtsverhouding( en) tussen Hanwel B.V. en de wederpartij. Ingeval van nietigheid van een of meer bepa­lingen uit een tussen Hanwel B.V. en haar wederpartij geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mo­gelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn.